Nieuws

Nieuwsbrief Duurzame Steden – zomer 2021

Lees nieuwsbrief Duurzame Steden najaar 2021

8 juni 2021

Kickstartjewijk.nl

Eind 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie Warmte gereed hebben. En dan begint pas het échte werk! Het concretiseren van visies, het aangaan van gesprekken en het meenemen van stakeholders. Een goed plan vraagt om een nauwkeurig beeld van de wijk, de bewoners en van lokale partijen en kansen in de wijk. APPM, CE Delft en Motivaction adviseren gemeenten over aardgasvrije wijken met kickstartjewijk.nl. Met onze aanpak helpen wij gemeenten om binnen twee maanden de eerste stappen naar een aardgasvrije wijk te maken. Op 24 en 25 juni geeft kickstartjewijk.nl gemeenteambtenaren de kans om in een uur in gesprek met experts te kijken wat jouw gemeente heeft aan kickstartjewijk. U kunt langskomen in Amsterdam, maar een digitale meeting met de experts is natuurlijk ook mogelijk. Meer informatie: Benno Schepers

CEKER-model berekent kosten woningeigenaren

Het CEKER-model is door CE Delft ontwikkeld om beleidsmakers, planners en bestuurders inzicht te geven in een betaalbare warmtetransitie voor hun inwoners. CE Delft adviseert met CEKER over de betaalbaarheid en mogelijkheden van woonlastenneutraliteit van verschillende soorten warmtetechnieken. Gemeenten, regio’s en provincies kunnen dit gebruiken voor het opstellen van een Wijkuitvoeringsplan (WUP), hun Transitievisie Warmte (TVW) of Regionale Structuur Warmte (RSW). Inzicht in de betaalbaarheid is belangrijke input voor gesprekken met bewoners, VvE’s en woningcorporaties. CEKER kan beleidsstrategieën zoals subsidiemechanismen kan doorrekenen. Dit geeft inzicht in de “knoppen” waaraan beleidsmakers kunnen draaien om de warmtetransitie betaalbaar te maken. Meer informatie: Katja Kruit

Lelystad: Transitievisie Warmte

De gemeente Lelystad wil in het najaar 2021 haar Transitievisie Warmte gereed hebben voor goedkeuring van de raad. Onderdeel is een selectie van buurten waar de gemeente voor 2030 aan de slag gaat met wijkuitvoeringsplannen (WUPs). De gemeente Lelystad wil daarnaast ook aangeven welke buurten er tussen 2030-2040 en 2040-2050 aan de beurt zijn. Het bepalen van deze volgorde dient transparant en goed onderbouwd te gebeuren. Daarvoor stelt de gemeente met ondersteuning van CE Delft een afwegingskader op, waarin de criteria voor de volgordebepaling tegen elkaar worden afgewogen. CE Delft heeft de gemeente Lelystad ook ondersteund in het bepalen van de warmteopties met de laagste nationale kosten. Meer informatie: Katja Kruit

Energiearmoede

Huishoudens die een relatief groot aandeel van hun inkomen aan de energierekening besteden, of niet over financiële middelen beschikken voor isolatie en aardgasvrije warmtetechnieken, zijn gevoelig voor stijgingen van de energieprijs en daarmee vatbaar voor energiearmoede. Daardoor kan de warmtetransitie ongelijkheid tussen groepen vergroten en een bedreiging vormen voor het slagen van de energietransitie. CE Delft onderzoekt de relatie tussen de warmtetransitie en energiearmoede en de beleidsmaatregelen die bij kunnen dragen aan het terugdringen van energiearmoede en het versnellen van de warmtetransitie. Meer informatie: Katja Kruit

Zonnepanelen op parkeerruimtes

Gemeenten en provincies zien de combinatie van zonne-energie met parkeerruimtes (solar carports) als een kans om hun duurzaamheidsambities uit het Klimaatakkoord te halen. Ondanks het voorziene potentieel, zijn er in Nederland nog maar weinig voorbeelden. Merosch en CE Delft voeren een onderzoek uit dat eigenaren van parkeerruimtes, initiatiefnemers en lokale overheden met praktijkvoorbeelden inspireert om het potentieel aan zonne-energie te gaan benutten. Tegelijkertijd is het doel de kansen en knelpunten in beeld te brengen zodat er inzicht ontstaat hoe verdere opschaling mogelijk is. Meer informatie: Fenneke van de Poll

Eindhoven: energiegebruik bedrijventerreinen

De gemeente Eindhoven heeft CE Delft gevraagd een nulmeting uit te voeren van het energieverbruik van de bedrijventerreinen in Eindhoven en een impactscan van verschillende maatregelen. Voor deze maatregelen doen we een inschatting welke reductie in energiegebruik en CO₂-uitstoot mogelijk is naar 2030 toe, met een doorkijk naar 2050. Enkele van deze maatregelen zijn de isolatie van bedrijfspanden, monitoring van de erkende maatregelenlijst, elektrificatie van industriële processen en zon op dak. Meer informatie: Emma Koster

Tilburg: zero-emissiezone

Voor de gemeente Tilburg wordt door Districon en CE Delft in kaart gebracht wat de effecten zijn van een zero-emissiezone op het aantal voertuigen dat zero-emissie gaat worden, de behoefte aan laadinfrastructuur en de belasting op het elektriciteitsnet. Op basis van CBS-data heeft CE Delft voor de voertuigen die gaan laden in de omgeving van Tilburg, scenario’s voor de vermogensvraag opgesteld. Op basis van deze gegevens wordt met de netbeheerder Enexis onderzocht wat de impact is op de onderstations in de omgeving.  Meer informatie: Matthijs Otten

Prognoses voor Regionale Mobiliteitsprogramma’s

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat regionale overheden zogeheten ‘Regionale Mobiliteitsprogramma’s’ opstellen, zodat de landelijke klimaatdoelen worden gehaald. CE Delft heeft in opdracht van het CROW voor alle RMP-regio’s referentieprognoses voor de broeikasgasemissies van de mobiliteitssector opgesteld. Deze referentieprognoses kunnen dienen als een startpunt voor het formuleren van doelstellingen voor de emissiereductie. Het PBL heeft in de Klimaat- en Energieverkenning 2020 berekend dat de emissies met het huidige beleid in 2030 slechts 2,5% zullen dalen ten opzichte van 1990. Er is dus een significant ‘gat’ tussen de doelen en de huidige praktijk. Meer informatie: Stefan Grebe.

Rapportenupdates

Ontvang rond lunchtijd een e-mail met de gepubliceerde rapporten van de dag, schrijf je in.

 

 

 

Snel overzicht van rapporten en nieuws CE Delft

Op onze vernieuwde website vindt u een overzichtspagina waar u snel kunt zoeken naar rapporten, nieuws en medewerkers van CE Delft. Hier ziet u in één oogopslag de nieuwste publicaties.

 

Recente publicaties