Nieuws

Nieuwsbrief Duurzame Steden – najaar 2021

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In deze nieuwsbrief geven wij aandacht aan projecten waarmee CE Delft gemeenten helpt om nu en na de verkiezingen verder te gaan met effectief duurzaamheidsbeleid.

  • Klimaatopgave Haarlem
  • Beleidsadvies Rotterdam
  • MVI monitoring in de hele organisatie
  • MVI-criteria geven richting
  • Zonne-energie en parkeerplaatsen
  • Tilburg zero-emissiezone: veel laadvraag woonwijken
  • Recente publicaties

Klimaatopgave HaarlemWij onderzoeken in hoeverre de gemeente Haarlem met haar huidige beleid de klimaatdoelstellingen behaalt. Doel van dit onderzoek is om raadsleden nog voor de verkiezingen met een Routekaart inzicht te geven in de klimaatopgave en de mogelijkheden voor aanvullend beleid. CE Delft brengt in beeld wat de verwachte CO2-uitstoot in 2030 is voor de thema’s wonen, werken, mobiliteit en elektriciteit. Ook geven wij concrete voorstellen voor aanvullend beleid.
De methodiek voor deze routekaart is ontwikkeld voor de gemeente Amsterdam en passen we nu succesvol toe in meerdere gemeenten en provincies. Met de Routekaart ontvang je als gemeente eigenlijk een lokale versie van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Hiermee kun je in één oogopslag zien of je als gemeente met de huidige beleidsinzet voldoet aan de klimaat- en energiedoelstellingen. Meer informatie: Jasper Schilling.

Beleidsadvies voor een nieuw college Rotterdam
Om het nieuwe college van B&W Rotterdam na 16 maart te adviseren over het programma Energietransitie, verzamelde CE Delft voor de afdeling Duurzaamheid van de gemeente de ideeën voor nieuw beleid op het gebied van energieopwekking, de gebouwde omgeving, haven, industrie en mobiliteit in een handzaam document. Uit dit overzicht zijn de belangrijkste plannen globaal uitgewerkt. Het doel is om in een volgende fase de beleidsmaatregelen verder te concretiseren en door te rekenen op CO2-impact en kosten.

Kan uw nieuwe college ook een Advies Volgend College (AVC) gebruiken? 
Voor iedere gemeente in Nederland geldt dat er de komende collegeperiode veel veranderingen in het duurzaamheidbeleid op stapel staan. In de komende jaren moeten de lokale en nationale doelen van 2030 gerealiseerd worden. Goed inzicht in én een heldere overdracht van het huidige beleid zijn daarvoor noodzakelijk. Een AVC geeft hiervoor een handzaam overzicht. Meer informatie: Jasper Schilling.

Cursus voor nieuwe wethouders
CE Delft heeft een cursus ontwikkeld voor nieuwe bestuurders, die daarmee in één dag de basics van energie, duurzaamheid en beleid leren. Hierbij is aandacht voor de gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, landbouw en circulaire economie. De cursus maakt de nieuwe (of bestaande) wethouders wegwijs in het vraagstuk van CO2-reductie binnen hun gemeente. Bij voldoende aanmelding wordt de cursus op meerdere plekken in het land georganiseerd, waarbij er direct een mogelijkheid is om collega’s uit andere gemeenten te leren kennen! Meer informatie: Jasper Schilling.

MVI-monitoring in de gehele organisatie
Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) is voor veel gemeenten een belangrijk onderwerp. Hoe organiseer je MVI-monitoring in je organisatie? Hoe borg je MVI in contracten met je leveranciers? Deze twee vragen staan centraal in deze handreiking die CE Delft en Copper8 hebben opgesteld in opdracht van het ministerie van IenW. Lessen die in de handreiking zijn verwerkt:

  • MVI is een organisatie brede opgave
  • MVI is een ontwikkeltraject dat om continue verbetering vraagt
  • Focus en een integrale aanpak zijn nodig voor MVI-successen

Om MVI goed te kunnen implementeren is het nodig om op alle niveaus in de organisatie stappen te zetten: op strategisch niveau, organisatieniveau en projectniveau. De handreiking bevat tips, kennis en voorbeelden voor elk niveau. Meer informatie: Lonneke de Graaff.

MVI-criteria geven richting
De MVI-criteria helpen om uw beleid en ambities voor maatschappelijk verantwoord inkopen concreet te maken. Zo kunt u sociale, innovatieve en duurzame inkoop realiseren. Op www.mvicriteria.nl zijn voor 47 productgroepen MVI-criteria geformuleerd. Veel gemeenten maken hiervan gebruik bij inkooptrajecten. In april dit jaar konden gebruikers feedback geven op de criteria. CE Delft heeft samen met RHDHV de feedback met experts besproken en de conclusies daarvan verwerkt. Begin december komen de geactualiseerde MVI-criteria online en zijn ze voor iedereen toegankelijk. Meer informatie: Lonneke de Graaff.

Zonne-energie en parkeerplaatsen
Gemeenten en provincies zien de combinatie van zonne-energie met parkeerruimtes (solar carports) als een manier om te kunnen bijdragen aan hun duurzaamheidsambities die voortkomen uit het Klimaatakkoord. Ondanks het voorziene potentieel, zijn er in Nederland nog maar weinig voorbeelden. In een onderzoek hebben Merosch en CE Delft de kansen en knelpunten van deze techniek onderzocht. Doel van dit onderzoek is om eigenaren van parkeerruimtes, initiatiefnemers en lokale overheden met praktijkvoorbeelden te inspireren om in actie te komen om het potentieel aan zonne-energie te gaan benutten. Meer informatie: Fenneke van de Poll.

Tilburg zero-emissiezone: veel laadvraag woonwijken
De gemeente Tilburg heeft formeel aangekondigd in 2025 een zero-emissiezone (‘ZE-zone’) in te voeren voor logistiek vervoer (vracht- en bestelwagens) binnen de Ringbanen. Concreet betekent dit dat er in Tilburg op termijn alleen nog volledig uitstootvrije vracht- en bestelwagens rijden. In opdracht van Topsector Logistiek hebben Districon en CE Delft de toekomstige behoefte aan oplaadcapaciteit voor logistiek vastgesteld. De impact die de oplaadcapaciteit heeft op het elektriciteitsnetwerk is samen met Enexis vastgesteld. De rapportage laat zien dat er veel laadvraag van vrachtauto’s op bedrijventerreinen komt en dat veel laadinfrastructuur voor bestelauto’s in de woonwijken nodig is. Meer informatie: Matthijs Otten.

Recente publicaties