Nieuws

Nieuwsbrief duurzame steden voorjaar 2022

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij, en de nieuwe colleges krijgen vorm. Het laatste IPCC-rapport windt er geen doekjes om: deze collegeperiode moeten de goede ambities van gemeenten worden omgezet in daden. Hoe zorg je als gemeente dat je niet achterblijft? In deze nieuwsbrief aandacht voor de versnelling van de transitie.

Duurzame mobiliteit

 • Gemeenten werken aan duurzame mobiliteit in hun gemeente. Wij helpen u met het vormgeven van een effectief beleid voor duurzame mobiliteit
 • Alle regio’s in Nederland moeten een Regionaal Mobiliteitsprogramma opstellen. Voor verschillende regio’s hebben wij de effecten in beeld gebracht van een groot aantal beleidsmaatregelen (regio Rotterdam-Den Haag, Noord-Holland en Flevoland). Gemeenten hebben een belangrijke rol in deze programma’s. Wilt u meer weten over uw rol en welke maatregelen lokaal het meest effectief zijn? Wij vertellen u er graag meer over.
 • De inzet van deelscooters kan op lokaal niveau bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot, afhankelijk van de ritten die ermee worden vermeden. Voor Felyx en de gemeente Rotterdam hebben wij deze effecten bepaald. Leer er hier meer over. Deze rekenmethode kunnen wij ook toepassen voor andere steden waar deelscooteraanbieders actief zijn.

Voor meer informatie over duurzame stedelijke mobiliteit:
Jacobine Aalberts.

 

Omgaan met een vol elektriciteitsnet

 • Energievoorziening themaHet elektriciteitsnet is in veel gebieden vol. Met gevolgen voor lokale ambities voor energieopwek, woningbouw en het ontwikkelen van bedrijventerreinen.
 • CE Delft heeft veel kennis hoe om te gaan met netcongestie. Recent hebben wij voor netbeheer Nederland een studie gedaan naar de mogelijkheden voor slimmere benutting van het elektriciteitsnet  en een studie naar de (on)mogelijkheden van batterijopslag.
 • Wij berekenen voor verschillende partijen de verwachte laadvraag van elektrisch goederenvervoer. Deze laadvraag concentreert zich niet alleen op bedrijventerreinen en distributiecentra. Ook in woonwijken gaat de laadvraag van elektrische bestelbussen fors toenemen, blijkt uit ‘Laden voor logistiek in Tilburg. Op weg naar zero-emissie stadslogistiek’. Momenteel voeren we twee studies uit voor Connekt en NAL Logistiek. Ten eerste zijn we betrokken bij het opstellen van een stappenplan hoe prognoses voor de laadbehoefte te vertalen tot een concreet uitvoeringsplan voor bedrijventerreinen. Daarnaast onderzoeken we maatregelen waarmee logistieke bedrijven hun vloot kunnen elektrificeren bij onvoldoende netcapaciteit, zoals batterijen, nieuwe nettarieven en energy hubs.
 • We helpen gemeenten met het onderzoeken hoe plannen voor nieuwe bedrijven toch doorgaan, wanneer er sprake is van krapte op het elektriciteitsnet.

 

Voor meer informatie over deze onderwerpen,
neem contact op met Emma Koster of Lucas van Cappellen.

 

Effectiviteit van klimaatbeleid

 • CE Delft heeft een gestandaardiseerde methodiek voor gemeenten ontwikkeld, om door te rekenen hoe effectief het lokale klimaatbeleid is, naar analogie van de landelijke klimaat en energieverkenning (KEV) van het PBL. Gemeenten krijgen zo inzicht in hoeveel CO2-reductie hun beleid oplevert, en wat de resterende opgave is. Dit geeft de gemeente de kans om tijdig bij te sturen op het halen van de doelen.
 • Voor de gemeente Rotterdam hebben we de CO2-uitstoot in 2030 berekent in een scenario met vastgesteld beleid en een scenario met aanvullende beleidsopties. De prognose wordt gebruikt als input voor de formatieonderhandelingen van het nieuwe college.
 • Jaarlijks stellen wij een raming op van de emissies van Amsterdam in 2030. De vraag is: in hoeverre worden de doelstellingen gerealiseerd met vastgesteld en voorgenomen beleid? De raming van 2022 komt uit op 42% van de doelen, een verbetering ten opzichte eerder, maar er is nog steeds aanvullend beleid nodig om de doelstelling te halen.
 • We ondersteunen de gemeente Zaanstad bij doorrekeningen van de effecten van het Zaans klimaatakkoord.
 • Voor de gemeente Haarlem hebben wij de met de ‘Routekaart Duurzaamheid’ in beeld gebracht in hoeverre het huidige beleid bijdraagt aan het bereiken van de klimaatdoelen, welke uitdagingen er liggen, en hoe deze verder in te vullen. Op basis van de doorrekening heeft Haarlem aanvullende acties geformuleerd om te versnellen en de ambitie uit het Klimaatakkoord wel te bereiken.

 

Meer informatie: Jasper Schilling.

 

Energiearmoede

 • De energieprijzen stijgen. Voor deze stijgen waren er in Nederland al tussen de 234.000 en 634.000 huishoudens met energiearmoede. CE Delft heeft laten zien dat als de warmtetransitie slim wordt ingericht, het tegengaan van energiearmoede hand-in-hand kan gaan met klimaatdoelen. Daarvoor zijn beleidsmaatregelen nodig die zorgen dat woningen worden verduurzaamd, specifiek bij huishoudens met energiearmoede. Bekijk het webinar Energiearmoede in de warmtetransitie.
 • Het rijk heeft eerder dit jaar middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor een energietoeslag voor lage inkomens, en een speciale uitkering voor energiebesparing bij huishoudens met energiearmoede. CE Delft ontwikkelt voor de gemeente Zoetermeer een plan van aanpak om hier concreet mee aan de slag te kunnen. Belangrijk daarbij is om aan te sluiten bij bestaande organisaties en projecten.

Wilt u ook een aanpak op energiearmoede? Neem contact op met Katja Kruit.

 

 

Integrale duurzaamheidsaanpak

 • Voor de rijksoverheid hebben wij de synergie en knelpunten in de uitvoering van beleid verschillende transities (klimaat- en energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, kringlooplandbouw) en de woningbouw- en stikstofopgaven in beeld gebracht. Synergie en spanning. Literatuurstudie naar samenhang tussen instrumenten voor verschillende transities en maatschappelijke opgaven – CE Delft
 • Ook gemeenten werken aan alle transities. De roep voor integraal beleid wordt steeds groter, zowel vanuit de samenleving als vanuit de politiek. Hierom zouden wij bovenstaande studie graag herhalen voor (een groep van) gemeenten.

Mocht je hierin interesse hebben, neem dan contact op met Jasper Schilling.

 

 

Europees en nationaal beleid

Eind vorig jaar is het Coalitieakkoord gepresenteerd met daarin is een groot scala aan beleid om de energietransitie te versnellen. Van een Nationaal Isolatieprogramma tot een bijmengverplichting voor groen gas. CE Delft doet voor verschillende ministeries en andere organisaties onderzoek naar de mogelijke invulling en effectiviteit van beleidsmaatregelen. Zo onderzoeken we de mogelijkheden voor normering voor warmtepompen, een bijmengverplichting voor groen gas, en verplichtingen voor energiebesparing.

Recente onderzoeken publiceren wij zoveel mogelijk. Zo hebben we in kaart gebracht welk beleid energiearmoede kan tegengaan, wat de aangescherpte EU-doelstelling voor het Nederlandse beleid betekent, en wat nodig is om de doelen voor de gebouwde omgeving uit het Klimaatakkoord te halen (samen met Ecorys). Wij delen onze kennis over deze ontwikkelingen graag en kunnen duiden wat ze voor gemeenten betekenen.

Meer informatie: Benno Schepers.

 

 

Recente publicaties